آیا پیش دبستانی اجباری است

آیا پیش دبستانی اجباری است؟ پیش دبستاتی مجازی ایران کیدز اپ سالهای اولیه زندگی کودکان نقش بسیار مهمی در رشد و پرورش آنها دارد. طبق تحقیقات روانشناختی و تربیتی، ۷۰ درصد شخصیت یک انسان در سالهای اولیه زندگی شکل می گیرد. از این رو کشورهای بسیاری آموزش و تربیت کودکان از سن پیش از دبستان